Alla inlägg under november 2008

Av Ulrik Nilsson - 30 november 2008 13:22

Detta är en artikel som också publicerats i Borås Tidning.

Kommunfullmäktige håller budgetdebatt i dagarna två. En central fråga kommer att vara bedömning av hur den kommande utvecklingen ser ut. Kommer den vikande konjunkturen och begynnande lågkonjunkturen att innebära minskningar av intäkterna och ökningar av kostnaderna eller kommer budgeten att hålla. Situationen med varsel, sjunkande fastighetspriser och lägre ekonomisk aktivitet ger ett nytt fokus åt debatten.

I torsdags hade nätverket BoråsBorås en genomgång av fyra olika visioner/idéer för stadens framtida utveckling. Jag förstår att många frågar sig om vi verkligen har råd med nya satsningar, om inte en tydligare prioritering skall ske på skola, omsorg och vård.

Torsdagen veckan dessförinnan hade Sjuhärads kommunalförbund ett stort rådslag som syftade till att plocka fram idéer om hur vi i Sjuhärad skall agera med anledning av fordonsindustrisituationen. Även om vi — tack och lov — än så länge har färre varsel än många andra delar av Västra Götaland så kan vi kanske hjälpa till och lösa problemen.

Borås näringsliv har gått igenom ett antal faser: Knallen med handel, textil produktion, postorder och logistik. I dag kan vi konstatera att tack vare att näringslivet har blivit mer diversifierat står vi starkare idag. Frågorna vi skall ställa oss är dels vad som krävs av näringslivet framåt och del hur vi idag kan agera så att vi uppnår det målet.

Det råder en stor enighet att framtiden ligger i verksamheter baserade på tjänster och kunskap. Handel är i grunden en tjänste industri, tjänsten är att flytta en vara från tillverkningsstället i Kina (?) till oss i affären, och handelserfarenheterna borde därmed kunna användas för vidare utveckling. Borås har också tagit steget in i kunskapssamhället genom att komplettera våra traditioner med nya verksamheter med direkt koppling till forskning. Projektet "Smart textiles" är ett sådant exempel, "Waste refinery" ett annat, Marketplace Borås i Simonsland ytterligare ett och fackförbundet Unionens förslag på ett tjänste forskningsinstitut är hör till  samma tema. Vi måste i den rådande konjunkturen våga driva denna typ av satsningar vidare.

Ett annat område där stor samsyn om framtidsutsikterna råder är besöksnäringen. BoråsBorås idéer skall ses i det ljuset, men också i ljuset av att göra Borås till en stad som det är bra att bo, leva och utvecklas i. Utmaningen gäller hela Borås med omland, den som bor i Kinna kan mycket väl känna sig som en del av Borås-andan. Den som etablerar sig i Dalsjöfors eller Viskafors måste kunna finna sin attraktiva tillvaro på samma sätt som den som bor i stadskärnan.

I den budget vi i majoriteten presenterar har vi därför vägt samman resultatnivån (för att förhindra okontrollerade inbromsningar) med satsningar inom skolan. I syfte att motverka den vikande byggkonjunkturen lägger vi en relativt hög investeringsnivå, dryga 390 mnkr för 2009. Det skall betonas att de investeringar vi gör är motiverade ut verksamhetssynpunkt men vi väljer att tidigarelägga en del. Vi har vidare säkerställt att vi har resurser dels för att kanalisera till kommunalförbundet för tillväxt och dels resurser för utveckling av hela vår stad. För mig är det inte varken eller utan både ock, vi måste klara verksamheten samtidigt som vi ser till att staden utvecklas.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 22 november 2008 13:25

I går fredag var en mycket händelserik dag. Till exempel besökte jag MUFs (Moderata Ungdomsförbundet) förbundsstämma i Eriksbergshallen i Göteborg. Att komma till en MUF stämma ger alltid många minnen och många nya tankar. Under stämma behandlas en mängd frågor - vissa stora och andra små men alltid sådana som engagerar och som väcker nya tankar. Samtidigt förekommer den vanliga blandningen av välunderbygda argument och rent teatrala åsiktsutbyten. Man kan vinna en debatt antingen genom sakargument eller genom personliga framträdanden. Under den korta tid jag var där hann de med tre debatter vilka var stimulerande.

En fråga handlade om hur rymden skall skyddas från att användas för militära syften, en om behandlingen av djur och en om ersättningen för förtroendeuppdrag. Som framgår av exemplen ovan kan man antingen argumentera väldigt praktiskt eller också ta ett djupt tag i ideologin. Vilket man än gör så är det en god skolning att diskutera, och att lyssna på argument från alla perspektiv.

Jag får ofta höra - framförallt av de som inte har någon bakgrund i ungdomsförbund - att ungdomsförbundet inte tillför något. Jag tror den åsikten i grunden är fel, de som tränat i ungdomsförbundet har där fått möjlighet att prova gränserna och därmed större möjlighet att "lyfta blicken" i debatten.

Mycket känns igen från slutet av 80-talet och början av 90-talet när jag var med på stämmorna. Man säger gärna "det var bättre förr", men i grunden så är det med stolthet man ser att traditionerna och minnena förs vidare av dagens MUF:are.

Detta blir därmed en kärleksförklaring till MUF, inte för att jag i allt delar åsikterna men för att debatten hålls levande på ett sätt som gynnar hela det politiska livet. (jag hoppas att fröeträdare för andra partier ser på "sina" ungdomsförbund på samma sätt - för de behövs)

Jag måste ta en annan sak. På väg till stämman åkte jag fel (jag trodde man var i Mässan) och därför kom jag att gå förbi Länsrätten i Göteborg. Utanför där stod en brandbil, två ambulanser, fyra polisbilar, en mängd poliser, brandmän och ambulansförare, samt en dam ca 55-65 år som såg ut att komma från Kakasus (jag vet inte). I handen höll hon en cigarettändare! I ett slag blir man påmind om vad som en gång gjorde engagemanget i MUF, när vi stred för en öppen invandring. Denna kvinna som uppenbarligen är redo att dö för att få stanna - borde inte hon bedömas har asylskäl? Vad är det för system vi har när vi stänger ute människor som vill bidra till vår utveckling och när vi inte accepterar dem som medmänniskor. För mig går detta inte ihop. Vidare är ju faktiskt grunden för vårt öppna samhälle att vi skall vara redo att respektera en medmänniska utan att fråga efter orsak eller kräva att vi först skall förstå. Människovärdet skall vara ett och odelbart. Jag vet inte hur dramat gick, men jag vet att det för mig blev en påminnelse om vikten att aldrig kompromissa med människovärdet.

ANNONS
Av Ulrik Nilsson - 16 november 2008 13:26Veckan som gått har i hög grad gått i konferensernas och mötenas tecken. Efter alla mötena så måste jag göra några reflektioner och fundera lite över hur framtiden ter sig.

I den budget som de sex samverkande partierna i Borås lägger fram tar vi sex ord som börjar med bokstaven "k" som utgångspunkt för vad vi tror krävs av en stad som skall vara framgångsrik. Kunskap, kompetens, kreativitet, kultur, kommunikation och klimat. Dessa "k" har till syfte att locka människor att bosätta sig och verka i vår stad. Syftet är att attrahera människor från en mängd ursprung och med en stor bredd i sina erfarenheter. Genom en mångfald av individer finns goda möjligheter att attrahera företag och verksamheter - i framtiden flyttar jobben dit där det finns människor.

Hur stämmer nu detta in i alla mina konferenser och möten. Jo jag träffade företrädare för Svensk Näringsliv, där kom de vanliga önskemålen dels om att slippa orättvis konkurrens (rimligt krav) och dels att bolagsskatterna och arbetsgivaravgifterna borde sänkas. Själva idéen är naturligtvis att öka lönsamheten i företagen och därmed skapa rum för ytterligare anställningar. Samtidigt leder resonemanget ovan - det att attrahera människor - till slutsatsen att skatterna på inkomst bör vara låga. Jag bosätter mig där jag får mest över att leva för. Då är kanske inte de svenska bolagsskatterna problemet (vi har relativt moderat bolagsbeskattning) utan det är den höga beskattningen på arbete som innebär att många - i en globaliserad värld - väljer att inte bo här. Här har vi den första reflektionen; Dagens och morgondagens näringsliv ställer mycket olika krav och det gäller att sammanväga båda aspekterna.

Kultur var ett av "k:na". Regionen hade i veckan en stor kulturkonferens i Göteborg med fler än 450 deltagare, jag medverkade i en panelutfrågning mot slutet av dagen. Ett av temana för konferensen var att använda kultur som utvecklingsmotor (d.v.s. ungefär det vi lyfter fram i vår budget). När vi sedan kom till utfrågningen var det påtagligt att det inte var innevånarnas önskan om kultur som var det centrala utan att det var kulturarbetarnas möjlighet att få jobba med sina frågor som stod i centrum. Ville jag ha applåder så skulle jag inte utgå från medborgaren utan hellre kräva "obligatorisk kulturskola". Insikten om att kultur är en viktig konkurrensfaktor tog man bara till sig så långt som den kändes som ett stöd för sin egen verksamhet. När medborgarna får avgörande kommer rädslan att man skall välja fel fram. Reflektion två; När vi värderar framtidens möjligheter måste vi tänka hela vägen, inte stanna vid det som just nu gynnar mig själv.

Borås var förra vecka värd för en nationell skadekonferens. Där kom ungefär samma argumentation. Skadeförebyggande åtgärder måste genomföras och det är kommunens uppgift att ss till att så sker. Att säkerhetsarbetet - och dess resultat - bygger på 102 000 boråsares egna beslut och omdömen verkade inte stå i centrum. För mig är det viktigt att ge information och att ge stöd till de med låg automonitet. Däremot behöver jag inte samma arbete för alla de som har ett eget gott omdöme. Förresten om jag inte tilltror medborgare att ha ett gott omdöme, kan jag då lita på att de har det när vi kommer till valet? Reflektion tre; Vi får aldrig förtröttas i att lyfta fram individen.

Slutligen inbjöd kommunalförbundet till ett stort rådslag för att inleda arbetet med att ta fram idéer som Sjuhärad kan bidra med med anledning av problemen inom fordonsindustrin. Även om vi nu är en mindre del av problemen så är människor så rörliga så att vi kan vara en större del av lösningen. Det är riktigt kul när en stor grupp människor vill ägna en kväll åt att i san mening vara kreativa och lyfta fram förslag på hur vi skall närma oss framtidens näringsliv. Det enda jag saknade var att inte fler aktiva företagare var med. Min sista reflektion måste ändå bli att Sjuhärad har fantastiska resurser som rätt använda både kan ge jobb nu och locka såväl innevånare som arbetstillfällen i framtiden. Vi har ett ansvar att ta tillvara den chansen.

Som sagt många möten i många relevanta ämnen, det känns dock viktigt att inte förlora riktningen mot framtiden.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se